มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนโครงการในพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา 1 ใน 2 แห่งของ สปป.ลาว ที่หลัก 22 ครับ เป็นโครงการที่ ทาง สปป.ลาว ขอรับพระราชทานจากในหลวงให้นำโครงการหลวง มาใช้ในพื้นที่ประเทศลาวเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ปีก่อนอย่างที่ทราบกันว่า ความสัมพันธ์ไทยกับลาวไม่ค่อยปกติมากนัก ซึ่งคำถามนี้ได้รับคำถามอย่างตรงไปตรงมาจาก รองผอ.โครงการนี้ที่เป็นชาวลาวว่า ช่วงแรกเค้าและคนลาวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชาวลาวส่วนใหญ่สงสัยมากว่าไทยจะมาไม้ไหน จะมาครอบงำอะไรหรือไม่ โดยเฉพาะพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนทำเลที่สูงทำเลทางยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจทางการทหาร แต่เค้าก็ได้แต่เฝ้าดูแล้วกระทั่งทุกวันนี้เชื่ออย่างสนิทใจ รวมทั้งชาวลาวเกือบทุกคนที่ได้มาใช้บริการศูนย์นี้ว่าเป็นโครงการที่ดีและทำเพื่อคนลาวด้วยความจริงใจ เป้นโครงการที่ให้คนทุกคนพึ่งตนเองให้มากทีสุด ซึ่งช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ สมเด็จพระเทพจะเสด็จมาเปิดเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศและจะมาเยี่ยมชมศูนย์นี้ด้วย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อให้สมพระเกียรติพระองค์ท่าน ปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและในโครงการดังกล่าวมีผู้ประสานงานและทำงานร่วมกันที่เป็นคนของประเทศไทยร่วมทำงานด้วยอย่างสมัคสมานสามัคคี ช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและลาวทางอ้อมไปด้วย ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่ สปป.ลาว พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ปวงราษฎรชาวไทย นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทยากจน ในภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่าการประทับอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์ สำรวจสภาพทางภูมิศาสตร์ เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทานพระราชดำริในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชดำริอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชน ไม่เพียงแต่การช่วยเหลือประชาชนภายในประเทศเท่านั้น น้ำพระราชหฤทัยได้กว้างใหญ่ไพศาล และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ส่งผลให้โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว ในประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนาแบบบูรณาการ และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงร่วมกันทั้งภาครัฐ ประชาชนและประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย มีส่วนช่วยเอื้อประสานการพัฒนาร่วมกันระหว่างมิตรประเทศ ในอันที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย – ลาว ด้วย ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปีแล้ว โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง กำแพงนครเวียงจันทน์ กิโลเมตรที่ 22 นับเป็นโครงการพัฒนาแห่งแรกในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งขึ้น โดยฝ่ายไทยสนับสนุนวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบชลประทาน อาทิ การก่อสร้างอาคาร โรงเรือนต่าง ๆ อ่างเก็บน้ำความจุ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมคลองส่งน้ำ 5.7 กิโลเมตร เอื้ออำนวยต่อการกสิกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวของเกษตรกร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 325 ไร่ มุ่งเน้นเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายรอบศูนย์ฯ ระยะแรก 5 หมู่บ้าน และขยายขอบเขตเพิ่มเติมอีก 4 หมู่บ้าน รวม 9 หมู่บ้าน การบูรณาการแห่งการพัฒนาของศูนย์ฯ แห่งนี้ มีความก้าวหน้าตามลำดับ จากการประเมินผลการดำเนินโครงการของสำนักงาน กปร.ของไทยที่ต้องติดตามในทุก ๆ ปี ผลการประเมินบ่งชี้ถึงผลสำเร็จสอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีการทำแปลงสาธิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต และขยายผลการพัฒนา ขุดสระน้ำประจำไร่นา ให้ความรู้ ดูแลส่งเสริม แนะนำทางวิชาการ มีกิจกรรมรองรับหลากหลาย ทั้งการวางโครงสร้างพื้นฐานพัมนาแห่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม การพัฒนาพืช ที่ดิน ปศุสัตว์ ประมงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้าง “ครอบครัวตัวแบบ” เพื่อเป็นแกนกลางในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการเกษตรกรรม ระยะแรกมีเกษตรกรที่มีความสนใจ ยากจน ขาดที่ดินทำกิน เข้าร่วมโครงการ มีครอบครัวตัวแบบเลี้ยงปลา 4 ราย ครอบครัวตัวแบบด้านเกษตรผสมผสาน 3 ราย ด้วยการจัดสรรที่ดินสำหรับทำสวน ทำไร่ ทำนา อันเป็นวิถีหลักของชาวลาว ส่งผลให้เกษตรมีรายได้ ประสบความสำเร็จสามารถพึ่งตนเองได้ จากนั้นครอบครัวตัวแบบก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ช่วยกันขยายผลสู่เกษตรกรอื่น ๆ ในระดับชุมชน หมู่บ้านได้อย่างดี และรับเกษตรที่สนใจร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว ปัจจุบันประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณปีละ 4 ล้านบาท มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานีของไทย ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการด้านการประมง ส่วนการพัฒนาแหล่งน้ำ มีหน่วยงานของศูนย์ ฯ สปป.ลาว รับผิดชอบ ดูแลทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำ ระบบชลประทาน ตลอดจนการส่งเสริมแหล่งน้ำขนาดเล็ก การขุดสระเก็บน้ำประจำไร่นา และการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบให้มากขึ้น มีการวางแผนแม่บทพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเบ็ดเสร็จในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” สามารถให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนมีส่วนร่วมเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรและรายได้สูงขึ้น นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • spras77
  nipanuch

  อยากได้ชื่อท่าน พอจะทราบมั้ยค่ะ

  ขออภัยน่ะครับ จำไม่ได้ซะแล้วครับ ยังไงหากหาเจอแล้วจะมาแจ้งน่ะครับ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 53 เวลา 23:58
 • nipanuch

  อยากได้ชื่อท่าน พอจะทราบมั้ยค่ะ

  โพสเมื่อ 4 ส.ค. 53 เวลา 19:52
 • spras77

  รอง ผอ. ศูนย์ที่เป็นชาวลาว
  เห็นหน้าค่าตา คุ้นหน้าในรายการทีวี ช่อง LAOSTAR

  ที่เป็นการนำเสนอโครงการต้นแบบก๊าซชีวภาพ แห่งแรกใน สปป.ลาว
  ซึ่งเป็นผลผลิตของโครงการนี้

  อัธยาศัยดีทีเดียวครับ

  โพสเมื่อ 24 ก.พ. 52 เวลา 05:14
 • spras77

  ปากทางเข้าศูนย์พัฒนา

  โพสเมื่อ 22 ก.พ. 52 เวลา 09:09
 • spras77

  ที่ทำการโครงการ

  โพสเมื่อ 22 ก.พ. 52 เวลา 09:08
 • spras77

  รองท้องแก้หิว มื้อเที่ยงครับ

  โพสเมื่อ 22 ก.พ. 52 เวลา 09:06
 • spras77

  ........

  ได้แต่ดูครับ เจอ 2 คันซ้อนกำลังข้ามมาบ้านเรา

  โพสเมื่อ 22 ก.พ. 52 เวลา 09:00
 • spras77

  ไปด้วยภาระกิจของเค้า ครับ

  โพสเมื่อ 22 ก.พ. 52 เวลา 08:55

ห้วยซอน – ห้วยซั้ว สปป.ลาว
โพสต์เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552
เวลา 12:39
เข้าชม 2,343 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/Crhvul